خواننده و رهبر گروه کر. دوره های تخصصی آواز کلاسیک را در تهران، جمهوری آذربایجان و ایتالیا گذراند و دستیار گرگن موسسیان رهبر گروه کر مرکز موسیقی شد. ایشان همچنین سابقه ی رهبری گروه کر دختران مرکز حفظ و اشاعه موسیقی و هنرستان موسیقی دختران را در کارنامه دارد.