گروههای مستقل بدون محدودیت سنی.

•    این بخش شامل گروه های سرود حرفه ای است که  به صورت مستقل و آزاد در سراسر کشور فعالیت می نمایند.
•    در این بخش محدودیت سنی وجود نداشته و ترکیب گروه های سرود متشکل از خواهران و برادران بدون در نظر گرفتن محدوده سنی و صرفا با توجه به کیفیت تولیدات(رعایت مقررات و موازین شرعی پیرامون اجرای خواهران) انتخاب و اجرا خواهند داشت.
•    نوآوری و خلاقیت در نحوه اجرا همچون چندصدایی بودن در جمع امتیازات موثر خواهد بود.
•    گروه ها به صورت مستقل از ارگان های صاحب امتیاز نیز می توانند آثار خود را ارائه نمایند.
•    در گروه دختران می¬توان از دو یا چند همخوان به طور همزمان استفاده کرد از این روی در قالب تک خوان میسر نمی باشد.
•    دبیرخانه جشنواره مسئولیتی در قبال تامین لباس گروه نخواهد داشت.
•    متقاضیان می بایست متن شعر و ترانه و فرم های پیوست را در قالب فایل PDF یا Word به همراه فایل تصویری از طریق سایت جشنواره بارگذاری و ارسال نمایند.
•    در این بخش آثار طبق فرم داوری پیوست ارزیابی و بر اساس رای هیات داوران جوایز نفیس و ارزشمندی اهدا خواهد شد.
•    کمک هزینه گروه های سرود حرفه ایی(گروه های کُر) بنابرتشخص دبیرخانه، تعداد نفرات و تعداد اجراها و همچنین کیفیت اجرا توسط دبیرخانه جشنواره تعیین خواهد شد .فراخوان جشنواره نوای مهر


فرم شماره یک (معرفی شرکت کنندگان)


فرم شماره دو(متن شعر و ترانه)