•    توجه به شعر، ترانه و موسیقی به عنوان ثروت ملی و ایجاد انگیزه و مسیر برای نسل نو با نگاه به موضوعات: «ایران سربلند، ایران مقتدر، شهید، فداکاری، انفاق، مهربانی، عطوفت، همدلی و ایثار اجتماعی»
•    بسط, تعمیق و ترویج هنر ارزشمند سرود و نماهنگ و موسیقی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی
•    تشویق، ترغیب و حمایت از آفرینشگران موسیقی،سرود و نماهنگ با موضوع « ایثار و شهادت» و « انفاق،مهربانی،عطوفت، همدلی و ایثار اجتماعی»
•    ایجاد مجموعه آرشیو (بانک اطلاعاتی) موسیقی و سرود با محوریت فرهنگ  ایثار
•    گسترش زمینه های فکری و فرهنگی در جهت تولید آثار فاخر و ارزشمند هنری با هدف ارتقاء بینش و آگاهی جامعه به عنوان مخاطب اصلی این گونه آثار هنری و ایجاد جریان سازی و گفتمان فرهنگی و اجتماعی در این زمینه